เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ เป็นประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ และอาจารย์ ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร เป็นกรรมการในการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร