เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลลิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ.หญิงวชิรา พันธุ์ไพโรจน์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ เป็นกรรมการในการตรวจประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร