เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcomes-Based Education (OBE) และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO Writing) สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน สามารถกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) พัฒนา ปรับปรุง และออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชา รวมทั้งจัดทำแผนที่กระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ตามแนวคิด Outcomes-Based Education (OBE) โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA เป็นแนวทาง ตลอดจนสามารถกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes, CLOs) วิธีการจัดการเรียนการสอน และวิธีการวัดผลประเมินผล ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในระดับหลักสูตรได้ ซึ่งมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินของ AUN-QA นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง กัญญดา อนุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร และอาจารย์บพิธ ฉุยฉาย ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร