เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และพัฒนาทักษะบุคลากรให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมเพชรเพทาย (คุรุร่มสัก 1) คณะครุศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร