เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ เป็นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง เป็นกรรมการในการตรวจประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร