เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาบริหารธุรกิจ) โดยมีคณะกรรมการวิพากษ์ในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ครองแก้ว เป็นรองประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี บัวสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ และอาจารย์ ดร.สมพร พูลพงษ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งการวิพากษ์หลักสูตรนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร