เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ตัวแทนโปรแกรมวิชา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศติดตามผลการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานสากลฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการใช้งานระบบสารสนเทศ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ภาษาเเละคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร