วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ดวงจักร์ รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ เป็นกรรมการ ในการตรวจประเมินในครั้งนี้ ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร