วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 และร่วมกันทบทวนข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละวิชาเอก เพื่อจัดทำรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และผ่านระบบออนไลน์ MS Teams