วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งรับการตรวจประเมิน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ เป็นประธานกล่าวเปิด และรายงานข้อมูลของคณะเบื้องต้น ทั้งนี้ คณะยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ เป็นกรรมการ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ทองบุญนาค เป็นผู้สังเกตการณ์ ในการตรวจประเมินครั้งนี้ ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร