วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการบรรยายพิเศษเรื่องการออกแบบการวิจัย

โดย ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย ประเมินผล และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการทำวิจัยของบุคลากร

ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร