เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการบรรยายพิเศษการทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

โดย รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ นักวิจัยดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการทำวิจัยของบุคลากร

โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด

ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร