เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารและวิจัย คณะวิทยาการจัดการ
จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้แก่ประชาชนที่สนใจได้มีโอกาสเพิ่มความรู้
ความสามารถในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ในชุมชนตนเอง เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร