เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาการจัดการ” เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปี พ.ศ. 2561-2565 และนำไปปรับใช้ในองค์กรต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร