วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาเอกการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร โสมคำภา อาจารย์ ดร. คุณัญญา เบญจวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุธิดา เพชรพิมูล อาจารย์วิษณุเดช นันไชยแก้ว และอาจารย์นภาลัย บุญคำเมือง ได้รับเกียรติเป็นวิทยาการให้กับหน่วยงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร ในโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง…การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจในครัวเรือน การวางแผน บริหารจัดการการเงิน และความเข้าใจในช่องทางการลงทุน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 71 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร