เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมผู้นำนักศึกษา
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร