เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ร่วมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่วิทยาการจัดการ(กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์)
ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร