เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 นักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร