เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โดยมี รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาการจัดการกล่าวเปิดงาน
และ ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายเทคนิคและประสบการณ์การปฏิบัติงานในองค์กร
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพช