เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ เพื่อแนะนำคณาจารย์และบุคลากรในคณะ และการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารฑีปังกรรัศมีโชติ