นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up)
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่เข้ากับยุคธุรกิจในปัจจุบัน ร่วมกับผู้ประกอบในจังหวัดกำแพงเพชร.
พร้อมได้รับเกียรติบัตรรับรองในการฝึกอบรม วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2559
ณ ห้องนครชุม โรงแรมเพชร. จัดโดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม