เมื่อวันที่  18 พฤศจิกายน 2559 ชุมนุมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ร่วมแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise รุ่น Teenage ในระดับจังหวัดกำแพงเพชร  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในระดับจังหวัดกำแพงเพชรในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป