เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา ประมาณ 09.00 น.เป็นต้นไป ทีม Perfect Skill ของชุมนุมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ร่วมแสดงในกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองไพร
ณ โรงเรียนโป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เพื่อรณรงค์ป้องกันไม่ให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
และยังถือเป็นการสนับสนุนกิจกรรม To Be Number 1 ต่อไป