เมื่อวันทีี่ 22 – 23 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ กรมทหารพราน 35 กำแพงเพชร
จัดกิจกรรมในโครงการเตรียมความพร้อมผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
อัลบั้ม facebook  : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร