เมื่อ 16 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายงานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ได้มีการจัดกิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรมสานสัมพันธ์วิทยาการ”
โดยช่วงเช้ามีกิจกรรมไหว้ศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำคณะ
ในเวลาต่อ รับฟังบรรยายเรื่อง เสริมลุค ปลุกจิตบริการที่เป็นเลิศ ณ หอประชุมรัตนอาภา
และในช่วงกลางคืนในวันเดียวก็มีกิจกรรม ประกวด ดาว-เดือน คณะวิทยาการจัดการ ปี 2017