เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560
ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อัลบั้ม facebook : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร