เมื่อวันที่ 12 -14 มิถุนายน 2560 ตัวแทนนักศึกษาการตลาดเข้าร่วมอบรมในโครงการการประกวดนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร โดยได้รับการอบรมในหัวข้อต่างๆเช่น “การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการส่งเสริมตราสินค้า การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ เทคนิคการนำเสนอ การพัฒนานวัตกรรมสินค้าชุมชน เป็นต้น จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ณ จังหวัดเชียงใหม่