กิจกรรมนักศึกษา

เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ ณ ชั้น 3 อาคารกิจกการนักศึกษา โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วม คือ นายกสโมสรนักศึกษา รองนายกสโมสรนักศึกษาของแต่ละคณะ และสมาชิกจำนวนคณะละ 10 คน กิจกรรมประกอบด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ของแต่ละบุคคล เพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ของคณะ