เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 – 2 มิถุนายน 2559 ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศมาเลเซีย
ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อแลกเลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และทักษะทางด้านภาษาระหว่างกัน