เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ตัวแทนคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมแนะแนวการศึกษานอกสถานที่ (KPRU Road Show) เพื่อแนะนำแนวทางการประกอบอาชีพ และรับนักศึกษา ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ และโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม จ.กำแพงเพชร