เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมแนะแนวการศึกษานอกสถานที่ (KPRU Road Show) เพื่อแนะนำแนวทางการประกอบอาชีพ และรับนักศึกษา ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนหนองกองวิทยาคม จ.กำแพงเพชร