วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมแนะแนวการศึกษา ราชภัฏกำแพงเพชรสัญจร ปี 2 (KPRU Road Show 2019) เพื่อแนะนำสาขาวิชาที่เปิดสอน และแนวทางการประกอบอาชีพของแต่ละสาขาวิชา พร้อมเปิดรับนักศึกษา ประจำปี 2562 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 40 คน ณ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา จังหวัดกำแพงเพชร