วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมแนะแนวการศึกษา ราชภัฏกำแพงเพชรสัญจร ปี 2 (KPRU Road Show 2019) เพื่อแนะนำสาขาวิชาที่เปิดสอน และแนวทางการประกอบอาชีพของแต่ละสาขาวิชา พร้อมเปิดรับนักศึกษา ประจำปี 2562 ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 30 คน ณ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร