เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป อาจารย์ ดร.เอกวินิต พรหมรักษา และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้คำปรึกษา และแนะนำหลักสูตรของคณะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน ณ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร