เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป อาจารย์ศิริพร โสมคำภา ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้คำปรึกษา และแนะนำหลักสูตรของคณะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 60 คน ณ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร