เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป อาจารย์มนตรี ใจแน่น และคณะ ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้คำปรึกษา และแนะนำหลักสูตรของคณะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนกว่า 90 คน ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย