เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้คำปรึกษา และแนะนำหลักสูตรของคณะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนกว่า 100 คน ณ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จังหวัดพิจิตร