เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น.เป็นต้นไป อาจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้คำปรึกษา และแนะนำหลักสูตรของคณะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 35 คน ณ โรงเรียนเทศบาลปากทาง จังหวัดพิจิตร