เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.50 น.เป็นต้นไป ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้คำปรึกษา และแนะนำหลักสูตรของคณะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร