เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น.เป็นต้นไป ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้คำปรึกษา และแนะนำหลักสูตรของคณะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษณ์ จังหวัดกำแพงเพชร