เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 14.20 น.เป็นต้นไป ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้คำปรึกษา และแนะนำหลักสูตรของคณะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร