วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2565 โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดโครงการการจัดการการเงินเพื่อชุมชน ในกิจกรรมอบรม “ด้านการวางแผนการเงินการลงทุนสำหรับเยาวชน” ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร โสมคำภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุธิดา เพชรพิมูล และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร ผู้ช่วยวิทยากร ซึ่งมีเนื้อหาการอบรมที่น่าสนใจ เช่น การวางแผนการเงิน การออม ประวัติและความเป็นมาของคริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) หรือสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset) และแพลตฟอร์มการลงทุนคริปโตและข้อควรระวังในการลงทุนสำหรับเยาวชน เป็นต้น ทั้งนี้ มีนักเรียนโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม เข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ หอประชุมโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร และนักเรียนโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ เข้าร่วมจำนวน 89 คน ณ หอประชุมโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ จังหวัดกำแพงเพชร