เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.50 น. เป็นต้นไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ยวงแก้ว ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรม KPRU TO SCHOOL เพื่อให้แนวทาง แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร