วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.20 น. เป็นต้นไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร โสมคำภา ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรม KPRU TO SCHOOL เพื่อให้แนวทาง แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร