วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.50 น. เป็นต้นไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร โสมคำภา และนางสาวสุพัชรี ท้ายนาวา ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรม KPRU TO SCHOOL เพื่อให้แนวทาง แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร