วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 100 คน เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และเพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษาใหม่ 2567 ณ หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร