เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมอบรมการเตรียมตัวสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (ติว TOEIC) ครั้งที่ 1
โดยวิทยากร คุณณปภัช  ริ้วกุลขจร ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติให้แก่นักศึกษาต่อไป