เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมอบรมการเตรียมตัวสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (ติว TOEIC) ครั้งที่ 1 เป็นสัปดาห์สุดท้าย โดยวิทยากร คุณณปภัช  ริ้วกุลขจร
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ และเตรียมตัวสอบ TOEIC ให้แก่นักศึกษาต่อไป
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร