เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมอบรมการเตรียมตัวสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (ติว TOEIC) ครั้งที่ 1
โดยวิทยากร คุณณปภัช  ริ้วกุลขจร เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติให้แก่นักศึกษาต่อไป
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร