เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรมอบรมการเขียนใบสมัครงานและ Resume เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงานตามสถานประกอบการต่างๆ
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร